loader
default-header-image

Zymaflore X16

Soj dobijen „breeding“ tehnikom, kombinujući odličnu proizvodnju fermentativnih estara (vinogradarska breskva, žuto voće) uz zadržavanje oštrog i čistog aromatskog profila i sigurnosti vrenja čak i u otežanim uslovima: nizak turbiditet, niska temperatura. Savršeno je prilagođen proizvodnji modernih belih i roze vina (Popular Premium i Premium), iz aromatski neutralnih sorti ili iz vinograda sa visokim prinosom.

FERMENTACIONE KARAKTERISTIKE:
• Tolerancija na alkohol do 16 %
• Brza kinetika fermentacije
• Tolerancija na niske temperature do 12 °C*
• Nizak zahtev za azotom
• Tolerantan na nizak turbiditet
• Mala proizvodnja isparljiviha kiselina i H2S
*moguće je dodati kvasac na 8-10°C nakon taloženja, ali je neophodno aklimatizovati kvasac postepenim dodavanjem šire u pripremljenu inokulacionu masu.

AROMATSKE OSOBINE
Intenzivan i čist aromatski profil
• POF(-) soj (Phenolic Off Flavour) – ne sadrži cinamat dekarboksilazu koja je odgovorna za stvaranje vinil fenola
• Visoka produkcija fermentativnih aroma

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani, kancelarije Revin d.o.o. se od sada nalaze na novoj adresi, Trinaestog oktobra 13, Gross Optik kompleks, Umka.